Prins Floris School
Prins Floris School

PrinsFloris_vacature

Schoolprofiel
Christelijk Kindcentrum Prins Floris

Identiteit
Ons kindcentrum is een open christelijk kindcentrum, behorend tot de Stichting Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht. De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord volgens de traditie en naar het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe genootschappen. Voor ons is de Bijbel de belangrijkste leidraad van de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping. We vinden het heel belangrijk om de kinderen in aanraking te brengen met de normen en waarden uit de Bijbel. We hebben een open aannamebeleid voor leerlingen. We verwachten dat de ouders de overeenkomst voor het respecteren van de christelijke identiteit en aanvullende afspraken ondertekenen.

Visie & motto
Kindcentrum Prins Floris is een christelijk kindcentrum. Ons kindcentrum biedt kinderen een veilige en plezierige tijd. Een kindcentrum waar je jezelf kan zijn. Kinderen worden voorbereid op de maatschappij waar ze nu en straks deel van uitmaken. We houden rekening met verschillen tussen kinderen; elk kind het onderwijs geven dat hij/zij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Onderwijs is voor ons niet alleen leren van kennis en vaardigheden, maar staat voor ons in een breder perspectief. Wij willen de kinderen meegeven datgene wat hen in het leven van pas komt. 

We gaan uit van een christelijke levensbeschouwing met respect voor iedereen en vertrouwen in de toekomst. Kinderen leren wat het christelijk geloof inhoudt. Er worden Bijbelverhalen verteld, er wordt gezongen en gebeden en de christelijke feesten worden gevierd. In onze lessen proberen we onze leerlingen bekend te maken met God en Zijn liefde voor ons. Kinderen komen in aanraking met de christelijke normen en waarden. We hebben ook aandacht voor andere godsdiensten, door kennis over andere godsdiensten aan te bieden. Zo creëren we begrip voor andere geloven en andersdenkenden.

We zijn een kindcentrum waar kinderen en ouders zich welkom en veilig voelen. Een lerende instelling die gericht is op de toekomst, waardoor kinderen goed voorbereid naar het regulier voortgezet onderwijs doorstromen. Geïnspireerd door de christelijke waarden en normen vormen we met leerlingen, ouders en personeel een gemeenschap waar dagelijks met plezier passend en boeiend onderwijs wordt geboden.  

Onze kernwaarden zijn:

Geloven

Veilig    SAMEN    Plezier

Groeien

 

Samen werken aan de toekomst!


Huisvesting en groepen
Ons kindcentrum is gevestigd in twee wijken van Papendrecht. In de wijk Wilgendonk zijn we gevestigd aan de Moerbeihof, met op een steenworp afstand de 'tijdelijke' locatie Lindenzoom. In de wijk Oostpolder hebben we nog een locatie, aan de Zuidkil.

Aan de Moerbeihof/Lindenzoom zijn 10 groepen gehuisvest. Nog eens 10 groepen krijgen onderwijs aan de Zuidkil. In beide gebouwen is tevens een peuterspeelgroep aanwezig. Aan de Moerbeihof is er ook dag- en buitenschoolse opvang. Kinderopvangorganisatie WASKO is onze partner v.w.b. de peuterspeelgroepen en de opvang.

Leerlingen en medewerkers
Het leerlingenaantal op 1 februari 2023 bedroeg 440. Op onze locaties in de wijk Wilgendonk krijgen de groepen 1 t/m 7 les. De leerlingen van groep 8 zijn gehuisvest in de wijk Oostpolder. Op de locatie in deze wijk wordt lesgegeven aan de groepen 1 t/m 8.

In totaal zijn er 42 leerkrachten/onderwijsassistenten werkzaam binnen onze organisatie. Op zowel de locaties Moerbeihof als de locatie Zuidkil is drie dagdelen in de week ondersteuning van een conciërge. Het management wordt geassisteerd door een directiesecretaresse.

Naast groepsleerkrachten zijn er diverse collega’s werkzaam in de ondersteuning en remedial teaching. Zorg bieden we binnen de groep, maar er is ook de mogelijkheid dat leerlingen buiten de groep extra aandacht krijgen. Dat de zorg binnen ons kindcentrum onderscheidend is, blijkt ook uit de uitgebreide aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zo krijgen deze kinderen o.a. extra aandacht in groepsoverstijgende zgn. Columbusgroepen. 

Directie, middenmanagement en specialisten
Op zowel de locatie Moerbeihof als de Zuidkil is er een directeur. Zij zijn eindverantwoordelijk op hun locatie en werken nauw samen. De verschillende beleidsterreinen zijn (voor een deel) locatie overstijgend verdeeld. De directie wordt bijgestaan door het middenmanagement/staf. De staf bestaat uit twee bouwcoördinatoren en twee intern begeleiders. De bouwcoördinatoren werken locatie overstijgend. De intern begeleiders werken locatiegebonden.

Daarnaast zijn er twee leesspecialisten (locatiegebonden), een specialist meer- en hoogbegaafdheid, een gedragsspecialist en een rekenspecialist. De laatste drie specialisten werken locatie overstijgend.   

Onderwijs
Er wordt lesgegeven volgens het leerstofjaarklassensysteem. In de onderbouw wordt in de groepen 1 en 2 voorwaardenscheppend en voorbereidend basisonderwijs gegeven. De kleuters leren voornamelijk tijdens het spel. Als kindvolgsysteem hanteren we 'Kijk'.

Vanaf groep 3 wordt gedifferentieerd op drie niveaus v.w.b. de vakgebieden lezen, taal en rekenen. We gaan eind van dit cursusjaar Leerling in Beeld gebruiken als leerlingvolgsysteem.  Onderscheidend binnen ons aanbod is het digitale leerplatform Faqta. Binnen dit leerplatform is er vanaf groep 5 een aanbod van wereldoriëntatie, burgerschap, natuur en techniek.

We werken met een continurooster, waarbij alle leerlingen op woensdag en vrijdag vrij zijn vanaf 12.30 uur. 

Leerlingpopulatie en resultaten
In beide wijken waar we een locatie hebben, is geen sprake van sociaal-economische problematiek. De schoolweging is in vier jaar tijd afgenomen van 28,4 naar 27,4. Het spreidingsgetal is 5,5.

Adviezen vervolgonderwijs 2021/2022

Vervolgsucces na 3 jaar voortgezet onderwijs:

Toekomstige ontwikkelingen
Binnen de stichting zijn we op dit moment bezig met het schrijven van een nieuw strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar. In mei zal dit klaar zijn. In april start ons kindcentrum met de voorbereidingen voor een nieuw schoolplan. Dit plan zal in de loop van 2023-2024 met het team samengesteld worden. Hier zullen in ieder geval de vier thema’s vanuit het strategisch beleidsplan een centrale rol in gaan nemen: