Prins Floris School
Prins Floris School

Welkom

Welkom op onze website! Op deze site vindt u informatie over onze school. Het is van groot belang dat u weet waar u voor kiest en wat de school heeft te bieden. U leest over het onderwijs, de organisatie, de zorg voor kinderen, hoe de school omgaat met kinderen die extra zorg nodig hebben.

We wensen u/jullie veel leesplezier en gebruiksgemak. Wilt u ons spreken, u bent van harte welkom. 

Namens het hele team, de directie van de Prins Florisschool

teamfoto1

Uitgangspunten

Christelijk
Onze school is een Christelijke basisschool. Wat houdt dat woord 'Christelijke' onder andere in?

 • Wij vinden het heel belangrijk om de kinderen in aanraking te brengen met normen en waarden uit de Bijbel. We beginnen en eindigen elke schooldag met gebed. We zingen liederen uit het liedboek en uit andere bundels. We doen dagelijks aan godsdienstige vorming, voor elke groep op het bijbehorende niveau: voorlezen, vertellen, een kringgesprek, uitleg, bijbellezen of een verwerking. Bij de Christelijke feesten wordt toegewerkt naar gezamenlijke of groepsgewijze vieringen.
 • Er is meer. We besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar. Termen als naastenliefde, vergevingsgezindheid en geduld hebben met elkaar moeten niet alleen in theorie worden gebruikt, maar een praktische invulling krijgen.
 • We vinden dat een Christelijke school ook een school moet zijn, waar iedereen zich veilig voelt.
 • Elke maandagmorgen mogen de kinderen zendingsgeld meenemen voor mensen die het minder goed hebben dan wij.
 • Elke nieuwe kleuter ontvangt een kinderbijbel op de 1ste schooldag.
 • Elke leerling van groep 6 krijgt een Bijbel die hij/zij als afscheidsgeschenk bij het verlaten van school mee mag nemen.
 • Elke twee jaar bereiden we samen met de gezamenlijke kerken in Papendrecht een themaweek voor waar school en kerk met elkaar verbonden worden.

Schoolkeuze
Veel ouders kiezen principieel voor een Christelijke school. Dat vinden we fijn. Er zijn ook ouders die geen enkele kerkelijke of Christelijke achtergrond hebben, maar toch voor onze school kiezen. Ook dat waarderen we. Door acht jaar lang mee te draaien kan elk kind later zelf de keuze maken om Christelijke normen en waarden op te nemen in zijn/haar leven. Uiteraard wordt van iedereen verwacht dat er aan alle activiteiten, vieringen en lessen op school wordt deelgenomen. 

Sfeer
We leven en werken vanuit ons geloof. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. De leraar streeft naar een veilige leeromgeving waarin uw kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontplooien. Elk kind komt tot zijn recht.

         

We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Als het dan toch eens de kop op steekt, grijpen we direct in. Ook vertellen we de kinderen dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is.

We steken veel energie in het belonen van goed gedrag en proberen minder positief gedrag te negeren.

Op onze school staat de leerling centraal. Ons onderwijs is ingericht op het omgaan met verschillen en is adaptief waar het kan. Respect en welbevinden staan hierbij voorop.  

Kernzaken: 

 • we vinden het belangrijk dat uw kind leert in een veilige omgeving;
 • het welbevinden van uw kind staat centraal, zodat uw kind met plezier naar school gaat;
 • we sluiten zo goed mogelijk aan bij het niveau en de behoeften van uw kind;
 • het zelfstandig werken en het omgaan met verschillen staan hoog in het vaandel;
 • naast extra hulp aan de zorgkinderen is er ook extra uitdaging voor de plusleerlingen;
 • onze school richt zich op de toekomst; nieuwe media staan de leerlingen ter beschikking;
 • in de groepen streven we naar een fijne sfeer, zodat elk kind tot zijn recht komt;
 • onze school wil aandacht geven aan de totale ontwikkeling van uw kind. Leren is meer dan bijbrengen van kennis. Evenredige aandacht aan de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling is belangrijk;
 • onze school moet een school in ontwikkeling zijn; verdere professionalisering van het team blijft een voorwaarde.                              

Visie

De Prins Florisschool is een christelijke basisschool. Onze school biedt kinderen een veilige en plezierige basisschooltijd. Een school waar je jezelf kan zijn. Kinderen worden voorbereid op de maatschappij waar ze nu en straks deel van uitmaken. Op de Prins Florisschool staat aandacht voor alle kinderen centraal. We houden rekening met verschillen tussen kinderen, elk kind het onderwijs geven dat zij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Onderwijs is voor ons niet alleen leren van kennis en vaardigheden, maar staat voor ons in een breder perspectief. Wij willen de kinderen meegeven datgene wat hen in het leven van pas komt.
We gaan uit van een christelijke levensbeschouwing met respect voor iedereen en vertrouwen in de toekomst. Kinderen leren op de Prins Florisschool wat het christelijk geloof inhoudt. Er worden Bijbelverhalen verteld, er wordt gezongen en gebeden en de christelijke feesten worden gevierd. In onze lessen proberen we onze leerlingen bekend te maken met God en Zijn liefde voor ons. Kinderen komen in aanraking met de christelijke
normen en waarden. We hebben ook aandacht voor andere godsdiensten, door kennis over andere godsdiensten aan te bieden. Zo creëren we begrip voor andere geloven en andersdenkenden.

We zijn een school waar kinderen en ouders zich welkom en veilig voelen. Afgelopen jaar gaven de leerlingen de school een 8,6 voor de ervaren veiligheid.  Een lerende school die gericht is op de toekomst waardoor kinderen goed voorbereid naar het regulier voortgezet onderwijs doorstromen. Geïnspireerd door de christelijke waarden en normen vormen we met leerlingen, ouders en personeel een gemeenschap waar dagelijks met
plezier passend en boeiend onderwijs wordt geboden. Onze kern bestaat uit de woorden: Geloven, Veilig, Samen, Plezier en Groeien

Ons motto luidt: Uw kind, samen werken we aan onze toekomst.

Historie en locatie

De Prins Florisschool is onderdeel van de Vereniging Christelijk Onderwijs Papendrecht Sliedrecht (VCOPS). Deze Vereniging is afgelopen augustus 2017 ontstaan door een fusie van Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht (VCNOP) en de Vereniging Christelijk Onderwijs Sliedrecht (VCOS). Door de nieuwe organisatie VCOPS, worden 7 scholen in stand gehouden, nl. in Sliedrecht: 

 • Anne de Vriesschool (Deltalaan 200 en Menuet 70)
 • Oranje-Nassauschool (Merwestraat 16)
 • Prins Willem-Alexanderschool (Prof. Van der Waalslaan 2 en Valkweg 2)

In Papendrecht staan er de volgende scholen:

 • Koningin Beatrixschool (v.d. Palmstraat 8)
 • Kindcentrum Prins Constantijn (Walmolen 2)
 • Prins Florisschool (Moerbeihof 5 en Zuidkil 53)
 • Kindcentrum Oranje-Nassau (Leeuwerikstraat 7)

Het bestuur van de vereniging, dat bestaat uit leden van de diverse protestants-christelijke kerken in Papendrecht, is eindverantwoordelijk voor het beleid en het functioneren van de school.

De Prins Florisschool is in 1983 ontstaan in de wijk Wilgendonk aan de Moerbeihof 5. Op ongeveer 100 meter vindt u de dislocatie aan de Lindenzoom 3. Sinds 1 september 1997 is de Prins Florisschool ook in de wijk Oostpolder present. Het huidige schoolgebouw staat aan de Zuidkil 53. Door een gebrek aan lokalen op locaties Moerbeihof en Lindenzoom krijgen de leerlingen uit de  groepen 8 uit de wijk Wilgendonk les op locatie Zuidkil ('t Kofschip) in de wijk Oostpolder. Als school streven we er naar dat de kinderen zo veel mogelijk naar school gaan op een locatie in de eigen wijk. 

Zorg en ondersteuning

          

Misschien kent u de uitspraak van Loesje wel: ‘Zorgen moet je doen, niet maken.’ Hier zijn wij het als school helemaal mee eens. Een goede zorgstructuur staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Werken op een passend niveau
In de groepen wordt er gewerkt in drie niveaus. We spreken van het intensieve, het basis en het verdiepte arrangement. Op deze manier krijgt elke leerling een aanbod dat goed aansluit bij zijn of haar niveau.
Leerlingen in het intensieve arrangement krijgen verlengde instructie en oefenen meer met de aangeboden lesstof. De basisgroep krijgt het reguliere programma. De kinderen uit het verdiepte arrangement krijgen kortere instructie en oefening. Hierdoor houden zij tijd over om met voor hen uitdagend werk aan de slag te gaan.
Naast de drie arrangementen is het incidenteel mogelijk dat een kind op een eigen leerlijn werkt. Dit betekent dat één of meerdere vakgebieden voor deze leerling worden aangepast aan zijn of haar individuele niveau.
De zorg die geboden wordt in deze arrangementen beschrijft de leerkracht in het groepsplan

Remedial Teaching
Naast zorg binnen de groep, bieden wij als één van de weinige scholen ook zorg buiten de groep. Wanneer leerlingen achterstanden laten zien bij de Cito- en de methodetoetsen voor rekenen en spelling, komen zij in aanmerking voor remedial teaching (RT) buiten de groep, individueel of in een klein groepje. In de kleutergroepen wordt er RT gegeven op het gebied van de lees- en rekenvoorwaarden. Als uw kind in aanmerking komt voor RT vragen wij hier altijd (schriftelijk) toestemming voor. Aan het einde van elke RT-periode ontvangt u van ons het RT-logboek, zodat u op de hoogte bent van wat er in de RT geoefend is en hoe dat ging.

Speurneuzen/Plusklas
Behalve aan  leerlingen die moeite hebben met de leerstof, besteden we ook aandacht aan leerlingen die juist meer dan gemiddelde uitdaging nodig hebben. Dit gebeurt niet alleen binnen, maar ook buiten de groep: De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen elke twee weken deelnemen aan de Speurneuzen. Voor de groepen 5 t/m 8 is er wekelijks een bijeenkomst van de Plusklas. De leerlingen kunnen hier met gelijkgestemden werken aan uitdagende opdrachten. Uiteraard wordt deelname aan de Speurneuzen of de Plusklas vooraf met u besproken.

 

           

 

Wat hebben wij u op zorg gebied (nog meer) te bieden?

 • Een passend aanbod voor uw kind in de groep (intensief, basis of verdiept).
 • Remedial teaching buiten de groep op het gebied van spelling en rekenen.
 • Extra uitdaging buiten de groep door speurneuzen en de Plusklas voor kinderen uit groep 1 t/m 8, onder begeleiding van onze hoogbegaafdheidsspecialist.
 • De kinderen in groep 2, 3 en 4 die moeite hebben met de leesvoorwaarden, kunnen gebruik maken van het computerprogramma BOUW. Hier wordt zowel thuis als op school mee geoefend. Dit programma is zeer effectief gebleken bij de aanpak van (vroege) leesproblemen.
 • Jaarlijks de mogelijkheid voor bepaalde kinderen in de middenbouw om de cursus Mindset te volgen (gericht op een positieve mindset om tot leren te komen en om te gaan met dingen die je nog lastig vindt).
 • Een uitgebreide orthotheek met leermiddelen (zowel remediërend als verrijkend materiaal) waar alle leerkrachten gebruik van kunnen maken.
 • Op onze school zijn diverse specialisten aanwezig, die als vraagbaak dienen voor de overige leerkrachten: een hoogbegaafdheidsspecialist, een rekenspecialist, een gedragsspecialist en een leesspecialist.
 • We hebben twee ervaren intern begeleiders.
 • We volgen als team en individueel regelmatig scholingen. We maken deel uit van een zorgrijk Samenwerkingsverband, zodat we gebruik kunnen maken van onder andere een orthopedagoog,
 • Specialistische hulp vanuit SWV in de vorm van Leesarrangement, Preventieve ambulante begeleiding en het Ondersteuningsteam.

 

                                           

 

In het belang van de juiste zorg werken we samen met partners in de regio via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het SamenWerkingsVerband (SWV). Ook buiten de regio is er professioneel contact met gerenormeerde Hogescholen en Universiteiten op gebied van onderzoek, monitoring en begeleiding.

         

Wetenschap en Techniek

In onze samenleving spelen wetenschap en techniek een steeds prominentere rol. Denk alleen al aan het gebruik van de laptop, smartphone, digiborden en digitale netwerken. Ook in onze regio Drechtsteden kunnen bedrijven in de scheepvaartbranche en zorg niet zonder moderne apparatuur en techniek. Op school hebben we enkele jaren geleden daarom ook een nieuwe methode aangeschaft te weten: Natuur en Techniek.

      

 

Verbinden met school

Voor ons als school is het dan ook belangrijk dat we de wetenschap verbinden met de schoolpraktijk. We willen de onderzoekende houding van leraren en leerlingen versterken. Dit stimuleert en voedt onderzoekend en ontwerpend leren in de klas. Als school hebben we ons aangesloten bij het Expertisecentrum Wetenschap en Techniek in de Drechtsteden. Dit schooljaar volgen enkele leerkrachten hierbij ook een aanvullende cursus. Zij zullen onderzoeken een steeds belangrijker plek in school gaan geven, binnen school hun collega’s hierin coachen en inspirerend lesmateriaal de school inbrengen. Het EWT ondersteunt ons bij de verdere vormgeving hiervan.

 

Onderzoekend leren

Het onderzoekend ontdekken komt uiteraard ook terug in allerlei andere vakgebieden zoals rekenen, maar ook in expressieve vakken als handvaardigheid of op motorisch vlak bij gym. Onderzoekend en ontdekkend leren is niet nieuw in school. Afgelopen jaren hebben kinderen van de school meegedaan aan 'Kids in Bizz' en 'Masterclass Ontluikend Ondernemen'. Dit zijn educatieve projecten voor kinderen om een eigen onderneming te runnen. Bij 'Kids in Bizz' brengen de leerlingen zelf na onderzoek een product op de markt die voldoende verkocht moet worden om uit de kosten te komen. Materclass ontluikend ondernemen richt zich op het opzetten van een onderneming waar je lef, doorzettingsvermogen en geloof in je product zult moeten vasthouden. Afgelopen jaar wonnen op de prijsuitreiking in Wormer Hadassah, Vaira, Karsten en Sophie met 'Be a Game' de publieksprijs namens onze school.  

      

Leren met tablets / chromebooks

Op onze school werken we vanaf de jongste groepen op computers, chromebooks en het digibord/touchscreen. De activiteiten die we hierop verrichten ondersteunen de lessen. Daarnaast bieden de chromebooks en tablets fantastsiche aanvullende mogelijkheden in ons leesonderwijs. Onze nieuwe aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen heeft niet alleen lees- maar ook allerlei stempeloefeningen die we met digitale middelen prima kunnen uitvoeren. Ook het verwerken van rekenopdrachten vanuit onze methode en de talrijke mogelijkheden van onze spellingmethode geven leerlingen uitdagende, eigentijdse oefeningen die als heel uitdagend worden ervaren. Ook de voorbereidingen op de lessen worden door de leerkrachten met Gynzy uitgevoerd. Hierdoor hebben we de beschikking over allerlei leuke leerzame tools (op diverse leer- en ontwikkelgebieden) en kunnen we ook onze digitale voorbereidingen delen met elkaar. Onze methode Engels (Take it easy) en muziek (123Zing) zijn al geheel digitaal. Via onze digiborden / touchscreens kunnen we deze en andere lessen steeds visueler aanbieden aan onze leerlingen. In de hogere groepen worden presentaties, werkstukken, tekst verwerking en ook programmeren aan de leerlingen aangeboden als nieuwe 21ste eeuwse vaardigheden. De in school aanwezige wifipunten zorgen daarbij voor de juiste connectie en snelheid. De inzet van deze digitale middelen vindt schoolbreed plaats. Voor en door alle leerlingen van groep 1 t/m 8 of het nu in de klas is of met extra zorg er buiten in de RT of in speurneuzengroepen of de plusklas.     

Binnen school hebben we ook een techniekkast waar allerlei lessen uit gevolgd kunnen worden. Daarnaast zal ook de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht weer door enkele klassen dit schooljaar bezocht worden. Binnen school zal komend schooljaar een techniekcoördinator worden aangesteld zodat het onderzoekend leren een nog vastere plek in onze school krijgt. 

Samenleving

Inmiddels zijn er ook al contacten met de Universiteit van Eindhoven waar enkele leden van het Stella Lux team onze school bezochten. Zij kunnen vertellen over hun ervaringen met het ontwerpen van energie-positieve gezinsauto's. De afgelopen jaren namen zij met succes deel aan de World Solar Challenge in Australië.  In veel groepen vinden er ook al excursies plaats waar bovenstaande aspecten aan bod komen. Bezoeken aan de duurzaamheidsfabriek, de waterzuivering, de afvalscheiding bij HVC, de bakker en de echopraktijk zijn enkele voorbeelden.

  

Zonnepanelen

Als school willen we ook een bijdrage leven aan een duurzame samenleving. Zo scheiden we al verschillende soorten afval en proberen we steeds meer de digitale weg in te slaan om informatie aan onze doelgroepen door te geven. Op het dak van de Prins Florisschool aan de Zuidkil zijn inmiddels al 16 zonnepanelen geplaatst. In anderhalf jaar tijd heeft dat de school zo'n ruim 6000 kWh aan energie opgeleverd. Daarmee besparen we iets aan uitgaven voor energie. Dat betekent tevens dat er voor de kinderen weer iets meer overschiet.

Sport en bewegen

Het belang

Waarom is het belangrijk dat de basisschool aandacht besteedt aan sport en bewegen? De volgende opsomming is niet uitputtend, maar geeft de grote lijnen duidelijk weer:

 • Sport en bewegen is leuk en het geeft een goed gevoel. Wie sport en beweegt voelt zich gezonder, fitter, sterker en leert spelenderwijs tal van vaardigheden.
 • Sport en bewegen verlaagt het risico op het ontstaan van ziekten zoals diabetes, overgewicht en depressie.
 • Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker actief. Het is dan ook van groot belang dat in het primair onderwijs door middel van een goed sport- en beweegaanbod de basis wordt gelegd voor een actieve leefstijl.
 • Goed bewegingsonderwijs is belangrijk voor de algemene en motorische ontwikkeling van jonge kinderen.
 • Sport en bewegen is ook goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen op de basisschool en voor de sfeer op school. Kinderen leren samen te werken, doelen te stellen en met teleurstellingen om te gaan.
 • Door professionals op het gebied van sport en bewegen in te zetten in het onderwijs ontstaat een unieke mogelijkheid om kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar goed te leren bewegen. Daarmee wordt een actieve leefstijl gestimuleerd en wordt bijgedragen aan een positief schoolklimaat. 

Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 van de Prins Florisschool bewegen we dagelijks vooral buiten. Op het afgeschermde speelplein kunnen de leerlingen allerlei attributen uit de buitenberging halen om mee te spelen. Daarnaast staan er ook enkele uitdagende speeltoestellen op het plein. Mocht het te nat zijn buiten, dan kunnen de leerlingen terecht in de speelzaal. Een keer per week hebben de leerkrachten van deze groepen het speellokaal klaar gemaakt als gymzaal. Tijdens de gymles zorgen vier verschillende opstellingen voor een breed aanbod. Door het gebruik van een methode zorgen we ervoor dat alle spiergroepen geoefend worden en ook het bewegen op muziek krijgt een belangrijke plek.

                                                 

 

Groep 3 en hoger

Vanaf groep 3 gymmen we wekelijks bijna twee uur in de gymzaal. Voor de leerlingen op de locaties Zuidkil en ‘t Kofschip vindt dit plaats in de tweede PKC-hal. Ook voor deze groepen volgen we een methode. Leerlingen uit de groepen 8 hebben te maken met een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Meester Leon zorgt er wekelijks voor dat de verschillende groepen 8 op een uitdagende wijze allerlei bewegingsvormen oefenen en uiteraard zal komen ook de verschillende balspelen en atletiekonderdelen (zomer) aan bod.

Vakanties

In alle vakanties van school (behalve de zomervakantie) stimuleren we kinderen om mee te doen aan de diverse schoolsport-toernooien. Niet alleen de balsporten komen hier aan bod, maar ook zwemmen, atletiek en verschillende denksporten als schaken en dammen. Vele ouders zijn ons hier bij behulpzaam zodat we gelukkig altijd voldoende begeleiding hebben voor de vele teams die vaak aan zo’n activiteit willen deelnemen. We zijn ook blij met de inbreng van enkele sponsoren die vanaf schooljaar 2015-2016 het mogelijk maken om in prachtige schoolshirts met vernieuwd logo op de diverse sporttoernooien aanwezig te zijn.

                                                                         

Sponsorloop

Eens per twee jaar houden we ook een sponsorloop. De ene keer worden de opbrengsten aan een goed doel overgemaakt en de volgende keer is er een doel binnen school waar geen of te weinig financiering van de overheid voor aanwezig is.

 

Plein

Daarnaast stimuleren we de kinderen dagelijks op het schoolplein in de pauze met elkaar te bewegen. Vele kinderen voetballen of hockeyen met elkaar. Ook zien we dat er veel gebruik gemaakt wordt van het in elke klas aanwezige kleine materiaal zoals o.a. springtouw, diabolo, linten, tennisrackets en stelten.

                                                

Sportdag

Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 doen jaarlijks mee aan de schoolsportdag van Papendrecht. Op de velden van PKC en Passaat wordt op een vrijdag in het voorjaar gezamenlijk gesport waarbij voor een ieder een diploma is te behalenEr zijn ook goede contacten met de plaatselijke clubs zoals PKC, VV Drechtstreek, VV Papendrecht en de tennisclubs TOP en PTC. Diverse clinics hebben we de afgelopen jaren onder schooltijd laten plaatsvinden. Zo konden leerlingen skaten, tennissen en ook judo was erg gewild.

 

                                                                            

 

Hoewel het geen streven is zou het vignet ‘Gezonde school’ gerust op de schooldeuren van de PFS kunnen hangen.

Kunst en cultuur

De huidige samenleving vraagt een mix van kennis en vaardigheden van haar burgers. Creativiteit, kritisch denken, samenwerken, empathisch vermogen en mediawijsheid zijn onmisbaar. Wat houdt dit in voor het onderwijs?

Hedendaags onderwijs

Onze expressieve vakken (o.a tekenen / handvaardigheid en muziek) bieden ruimte voor experiment, verbeelding, reflectie en afwijken van de norm. Hedendaagse kunst onderzoekt sociale vraagstukken, biedt alternatieven, pleegt interventies en zet aan tot discussie en dialoog in de samenleving. Kunstonderwijs laat leerlingen ervaren welke unieke plek kunst in onze cultuur inneemt. En biedt hen toegang tot het domein van de kunsten. De komende jaren hebben we ook subsidie van de overheid gekregen om onze nieuwe methode 123Zing in school te implementeren en ook aansluitende muziekworkshops aan de kinderen te geven. De leerkrachten hebben in de zomervakantie hier al een eerste cursusochtend scholing in ontvangen die heel inspirerend is ontvangen.

                                        

 

De creatieve vakken als lab

De creatieve vakken kunnen een eigenzinnig laboratorium zijn voor vernieuwing. Ze bieden mogelijkheden voor betekenisvol, authentiek onderwijs, voor interdisciplinaire projecten en voor een kritisch perspectief op de wereld in beweging. Tijdens de kunstlessen ontwikkel je creativiteit door te experimenteren, zo durf je meer en bereik je veel. Creativiteit is van belang om tot nieuwe antwoorden op vraagstukken te komen. Aangezien onze wereld steeds complexer wordt is creativiteit dus een vaardigheid die mensen in staat stelt om zich ondanks complexiteit wel te blijven ontwikkelen.

Kunst

Bij kunstonderwijs kom je in de hoogste groepen in aanraking met allerlei kunstenaars en je ontdekt jezelf als kunstenaar, dat stimuleert de creativiteit. Het kunstvak geeft ruimte voor experiment. Dat geeft vrijheid, maar ook een bepaalde mate van onzekerheid. Door daar tijdens de kunstlessen mee geconfronteerd te worden leer je omgaan met die onzekerheid, waardoor je minder angst hebt voor veranderingen. Hoe minder angst, hoe creatiever je kunt zijn. Op maatschappelijk niveau bevordert creativiteit het innovatieve vermogen van de samenleving, de economie en een multiculturele samenleving. Creativiteit vormt uiteindelijk de veerkracht van de samenleving. Creativiteit verruimt onze blik en onze vaardigheid om te gaan met onzekere situaties. Onze samenleving wordt steeds complexer en de uitdaging ligt niet in het verkleinen van onze wereld, maar in het verruimen van onze blik en onze vaardigheden. Zoals het vermogen om ons te verstaan tot wat ‘anders’ is en daarmee ook tot wie we zelf zijn. Het vermogen om te gaan met de stortvloed aan prikkels, informatie en perspectieven. Het vermogen goed om te gaan met multi-media en medialisering. Het vermogen om te verbeelden, van perspectief te wisselen, van ‘toolset’ te wisselen en buiten de eigen kaders te denken. Onze tijd vraagt, kortom, om creatieve vermogens.

 

“All children are born artists, the problem is to remain artist as we grow up” – Picasso

 

                                                                         

 

Cultuurcoördinator

De plek bij uitstek om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met cultuur is het basisonderwijs, vandaar de aandacht voor cultuureducatie en het belang van interne cultuurcoördinatoren. De cultuurcoördinator zorgt ervoor dat cultuur een vanzelfsprekende plaats krijgt op basisscholen en is dé gangmaker van cultuurbeleid en –onderwijs op basisscholen. Door cultuurbeleid te formuleren, cultuureducatie te verankeren in het curriculum en samenwerking aan te gaan met culturele instellingen laat de school elk kind structureel kennismaken met kunst, erfgoed en media. Leerlingen leren door het werken met cultuur beter kijken en beter vragen stellen. Op onze school is Esther de Kock onze cultuurcoördinator.

 

                                                            

 

Kunstmenu

Onze specialist op gebied van expressie Allian Wemmers zorgt ervoor dat kinderen niet alleen leren door te doen, maar ook door te beleven. In het kort komt het erop neer dat elke klas meerdere lessen krijgt op gebied van dans, zang en spel. Elke serie van lessen heeft een thema dat aansluit op de belevingswereld van de groepen. De aansluitende lessen worden per leerjaar toegespitst op interesse en ontwikkeling van de doelgroep. Dit kunstmenu biedt de kinderen een scala aan verschillende vormen van kunstzinnige vorming. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren extra aandacht aan muziek kunnen besteden door de toekenning van de subsidie van Joop van den Ende. Hierdoor kunnen meester Egbert en juf Allian hun kennis en kunde op gebied van muziek doorgeven aan de overige leerkrachten. Juf Allian geeft ook onder en na schooltijd muzikale workshops aan onze leerlingen. 

Project

Daarnaast werken we elke jaar een thema uit door de gehele school. Het ene jaar is dat een algemeen thema die het schoolteam zelf kiest. Dit project wordt op een avond aan onze ouders tentoongesteld. Het andere jaar staat het thema meer in het teken van onze identiteit en worden de creatieve werken tentoongesteld in een afsluitende kerkdienst in een van de kerken van Papendrecht.   

Optreden en drama

Gedurende het schooljaar zijn er voor de bovenbouwgroepen verschillende middagen dat men kan optreden. We stimuleren kinderen hiermee op het podium zich vrijer te voelen en zich te kunnen uiten. In de jongere groepen hebben de kinderen in de eigen klas al dramalessen gehad. Vaak zien we dat kinderen hierbij een stukje verlegenheid kwijt raken, meer zelfvertrouwen krijgen. Het stimuleert ook een stukje inlevingsvermogen door zich in te leven in andere personen en het samenspelen is een belangrijk facet om samenwerking te bevorderen. Oefening baart kunst en al deze zaken dragen dan ook bij voor de uitvoering van de eindmusical die in groep 8 op het programma staat.

                                                       

Vacatures

Op dit moment zoeken we geen collega's voor in vaste dienst. Als u interesse heeft om op onze invallerslijst te komen stuur dan en bericht aan: directie@prinsfloris.nl