Prins Floris School
Prins Floris School

Welkom

Welkom op onze website! Op deze site vindt u informatie over ons kindcentrum. Het is van groot belang dat u weet waar u voor kiest en wat de school heeft te bieden. U leest over het onderwijs, de organisatie, de zorg voor kinderen, hoe de school omgaat met kinderen die extra zorg nodig hebben.

We wensen u/jullie veel leesplezier en gebruiksgemak. Wilt u ons spreken, u bent van harte welkom. 

Namens het hele team, de directie van Christelijk Kindcentrum Prins Floris

teamfoto

Uitgangspunten

Christelijk
Ons kindcentrum is een christelijk kindcentrum. Wat houdt dat woord 'christelijke' onder andere in?

 • Wij vinden het heel belangrijk om de kinderen in aanraking te brengen met normen en waarden uit de Bijbel. We beginnen en eindigen elke schooldag met gebed. We zingen liederen uit het liedboek en uit andere bundels. We doen dagelijks aan godsdienstige vorming, voor elke groep op het bijbehorende niveau: voorlezen, vertellen, een kringgesprek, uitleg, bijbellezen of een verwerking. Bij de Christelijke feesten wordt toegewerkt naar gezamenlijke of groepsgewijze vieringen.
 • Er is meer. We besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar. Termen als naastenliefde, vergevingsgezindheid en geduld hebben met elkaar moeten niet alleen in theorie worden gebruikt, maar een praktische invulling krijgen.
 • We vinden dat een christelijk kindcentrum ook een plek moet zijn, waar iedereen zich veilig voelt.
 • Elke maandagmorgen mogen de kinderen zendingsgeld meenemen voor mensen die het minder goed hebben dan wij.
 • Elke nieuwe kleuter ontvangt een kinderbijbel op de 1ste schooldag.
 • Elke leerling van groep 6 krijgt een Bijbel die hij/zij als afscheidsgeschenk bij het verlaten van school mee mag nemen.
 • Elke twee jaar bereiden we samen met de gezamenlijke kerken in Papendrecht een themaweek voor waar school en kerk met elkaar verbonden worden.

Schoolkeuze
Veel ouders kiezen principieel voor een christelijke school. Dat vinden we fijn. Er zijn ook ouders die geen enkele kerkelijke of christelijke achtergrond hebben, maar toch voor onze school kiezen. Ook dat waarderen we. Door acht jaar lang mee te draaien kan elk kind later zelf de keuze maken om Christelijke normen en waarden op te nemen in zijn/haar leven. Uiteraard wordt van iedereen verwacht dat er aan alle activiteiten, vieringen en lessen bij ons wordt deelgenomen. 

Sfeer
We leven en werken vanuit ons geloof. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom. De leraar streeft naar een veilige leeromgeving waarin uw kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontplooien. Elk kind komt tot zijn recht.

         

We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Als het dan toch eens de kop op steekt, grijpen we direct in. Ook vertellen we de kinderen dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is.

We steken veel energie in het belonen van goed gedrag en proberen minder positief gedrag te negeren.

Op ons kindcentrum staat de leerling centraal. Ons onderwijs is ingericht op het omgaan met verschillen en is adaptief waar het kan. Respect en welbevinden staan hierbij voorop.  

Kernzaken: 

 • we vinden het belangrijk dat uw kind leert in een veilige omgeving;
 • het welbevinden van uw kind staat centraal, zodat uw kind met plezier naar school gaat;
 • we sluiten zo goed mogelijk aan bij het niveau en de behoeften van uw kind;
 • het zelfstandig werken en het omgaan met verschillen staan hoog in het vaandel;
 • naast extra hulp aan de zorgkinderen is er ook extra uitdaging voor de plusleerlingen;
 • onze school richt zich op de toekomst; nieuwe media staan de leerlingen ter beschikking;
 • in de groepen streven we naar een fijne sfeer, zodat elk kind tot zijn recht komt;
 • onze school wil aandacht geven aan de totale ontwikkeling van uw kind. Leren is meer dan bijbrengen van kennis. Evenredige aandacht aan de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling is belangrijk;
 • onze school moet een school in ontwikkeling zijn; verdere professionalisering van het team blijft een voorwaarde.                              

Visie

Christelijk Kindcentrum Prins Floris is een christelijke basisschool. Wij bieden kinderen een veilige en plezierige basisschooltijd. Een school waar je jezelf kan zijn. Kinderen worden voorbereid op de maatschappij waar ze nu en straks deel van uitmaken. Aandacht voor alle kinderen staat centraal. We houden rekening met verschillen tussen kinderen, elk kind het onderwijs geven dat zij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Onderwijs is voor ons niet alleen leren van kennis en vaardigheden, maar staat voor ons in een breder perspectief. Wij willen de kinderen meegeven datgene wat hen in het leven van pas komt.
We gaan uit van een christelijke levensbeschouwing met respect voor iedereen en vertrouwen in de toekomst. Kinderen leren op de Prins Florisschool wat het christelijk geloof inhoudt. Er worden Bijbelverhalen verteld, er wordt gezongen en gebeden en de christelijke feesten worden gevierd. In onze lessen proberen we onze leerlingen bekend te maken met God en Zijn liefde voor ons. Kinderen komen in aanraking met de christelijke normen en waarden. We hebben ook aandacht voor andere godsdiensten, door kennis over andere godsdiensten aan te bieden. Zo creëren we begrip voor andere geloven en andersdenkenden.

We zijn een school waar kinderen en ouders zich welkom en veilig voelen. Afgelopen jaar gaven de leerlingen de school een 8,6 voor de ervaren veiligheid.  Een lerende school die gericht is op de toekomst waardoor kinderen goed voorbereid naar het regulier voortgezet onderwijs doorstromen. Geïnspireerd door de christelijke waarden en normen vormen we met leerlingen, ouders en personeel een gemeenschap waar dagelijks met plezier passend en boeiend onderwijs wordt geboden. Onze kern bestaat uit de woorden: Geloven, Veilig, Samen, Plezier en Groeien

Ons motto luidt: Samen werken aan de toekomst!

Historie en locatie

De scholenstichting
Onze school valt bestuurlijk onder de Stichting voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (SCOPS). De stichting was tot 1 januari 2022 een vereniging, ontstaan in 2017 uit een fusie van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht, (VCNOP) en de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Sliedrecht (VCOS). Door SCOPS worden zeven scholen op tien locaties in stand gehouden:

In Papendrecht:

 • Christelijk Kindcentrum Prins Floris (Moerbeihof 5 en Zuidkil 53)
 • IKC Beatrix (Van der Palmstraat 8)
 • Kindcentrum Prins Constantijn (Walmolen 2)
 • Kindcentrum Oranje-Nassau (Leeuwerikstraat 7)

In Sliedrecht:

 • Anne de Vriesschool (Deltalaan 200 en Menuet 70)
 • CBS Oranje-Nassau (Merwestraat 16)
 • CBS Prins Willem-Alexander (Prof. Van der Waalslaan 2 en Valkweg 2)

Grondslag en doel van de stichting
De stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods Woord. Voor de stichting is de Bijbel de belangrijkste leidraad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping.

De stichting heeft ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk (basis)onderwijs in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in artikel 3 van de statuten. Het aanspreekpunt van de SCOPS is de heer J. Berghout, voorzitter College van Bestuur. Contactgegevens vindt u op: www.scops.nl

Identiteitsverklaring - Donateurschap
Bij aanmelding van uw kind vraagt elke school van SCOPS u een verklaring in te vullen, waarin u aangeeft de grondslag van de SCOPS te onderschrijven of te respecteren. Ook verklaart u hiermee op de hoogte te zijn van de omgangsvormen, respectvol gedrag en taalgebruik, die horen bij de scholen van de stichting. Een christelijke school tilt zwaar aan haar identiteit en kenmerkt zich door te hechten aan een grote betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Ook u kunt met ons bewust kiezen voor christelijk onderwijs en dit ondersteunen door donateur te worden van de SCOPS. Bij de intake op een van de scholen ontvangt u de identiteitsverkaring en het donateursformulier. Dit laatste is uiteraard geheel vrijblijvend. Donaties worden besteed aan (kinder-)bijbels voor nieuwe leerlingen en voor leerlingen die afscheid nemen.

Zorg en ondersteuning

          

Misschien kent u de uitspraak van Loesje wel: ‘Zorgen moet je doen, niet maken.’ Hier zijn wij het als school helemaal mee eens. Een goede zorgstructuur staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Werken op een passend niveau
In de groepen wordt er gewerkt in drie niveaus. We spreken van het intensieve, het basis en het verdiepte arrangement. Op deze manier krijgt elke leerling een aanbod dat goed aansluit bij zijn of haar niveau.
Leerlingen in het intensieve arrangement krijgen verlengde instructie en oefenen meer met de aangeboden lesstof. De basisgroep krijgt het reguliere programma. De kinderen uit het verdiepte arrangement krijgen kortere instructie en oefening. Hierdoor houden zij tijd over om met voor hen uitdagend werk aan de slag te gaan.
Naast de drie arrangementen is het incidenteel mogelijk dat een kind op een eigen leerlijn werkt. Dit betekent dat één of meerdere vakgebieden voor deze leerling worden aangepast aan zijn of haar individuele niveau.
De zorg die geboden wordt in deze arrangementen beschrijft de leerkracht in het groepsplan

Remedial Teaching
Naast zorg binnen de groep, bieden wij als één van de weinige scholen ook zorg buiten de groep. Wanneer leerlingen achterstanden laten zien bij de Cito- en de methodetoetsen voor rekenen en spelling, komen zij in aanmerking voor remedial teaching (RT) buiten de groep, individueel of in een klein groepje. In de kleutergroepen wordt er RT gegeven op het gebied van de lees- en rekenvoorwaarden. Als uw kind in aanmerking komt voor RT vragen wij hier altijd (schriftelijk) toestemming voor. Aan het einde van elke RT-periode ontvangt u van ons het RT-logboek, zodat u op de hoogte bent van wat er in de RT geoefend is en hoe dat ging.

Columbusgroep
Behalve aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof, besteden we ook aandacht aan leerlingen die juist meer dan gemiddelde uitdaging nodig hebben. Dit gebeurt niet alleen binnen, maar ook buiten de groep: Voor de groepen 1 t/m 8 is er wekelijks een bijeenkomst van de Columbusgroep. De leerlingen kunnen hier met gelijkgestemden werken aan uitdagende opdrachten.

 

           

 

Wat hebben wij u op zorg gebied (nog meer) te bieden?

 • Een passend aanbod voor uw kind in de groep (intensief, basis of verdiept).
 • Remedial teaching buiten de groep op het gebied van spelling en rekenen.
 • Extra uitdaging buiten de groep door het aanbieden van de Columbusgroep voor kinderen uit groep 1 t/m 8, onder begeleiding van onze hoogbegaafdheidsspecialist.
 • De kinderen in groep 2, 3 en 4 die moeite hebben met de leesvoorwaarden, kunnen gebruik maken van het computerprogramma BOUW. Hier wordt zowel thuis als op school mee geoefend. Dit programma is zeer effectief gebleken bij de aanpak van (vroege) leesproblemen.
 • Jaarlijks de mogelijkheid voor bepaalde kinderen in de middenbouw om de cursus Mindset te volgen (gericht op een positieve mindset om tot leren te komen en om te gaan met dingen die je nog lastig vindt).
 • Een uitgebreide orthotheek met leermiddelen (zowel remediërend als verrijkend materiaal) waar alle leerkrachten gebruik van kunnen maken.
 • Op onze school zijn diverse specialisten aanwezig, die als vraagbaak dienen voor de overige leerkrachten: een rekenspecialist, een taalspecialist, een leesspecialist, een hoogbegaafdheidsspecialist en een gedragsspecialist.
 • We hebben twee intern begeleiders.
 • We volgen als team en individueel regelmatig scholingen. We maken deel uit van een zorgrijk Samenwerkingsverband, zodat we gebruik kunnen maken van onder andere een orthopedagoog,
 • Specialistische hulp vanuit SWV in de vorm van Leesarrangement, Preventieve ambulante begeleiding en het Ondersteuningsteam.

Wereldoriƫntatie

In onze samenleving spelen wetenschap en techniek een steeds prominentere rol. Denk alleen al aan het gebruik van de laptop, smartphone, digiborden en digitale netwerken. Ook in onze regio Drechtsteden kunnen bedrijven in de scheepvaartbranche en zorg niet zonder moderne apparatuur en techniek. Op school hebben we enkele jaren geleden daarom ook een nieuwe methode aangeschaft te weten: Faqta. 

 

Digitalisering

Op onze school werken we vanaf de jongste groepen op computers, chromebooks en het digibord/touchscreen. De activiteiten die we hierop verrichten ondersteunen de lessen. Daarnaast bieden de chromebooks fantastsiche aanvullende mogelijkheden in ons leesonderwijs. Onze nieuwe aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen heeft niet alleen lees- maar ook allerlei stempeloefeningen die we met digitale middelen prima kunnen uitvoeren. Ook het verwerken van rekenopdrachten vanuit onze methode en de talrijke mogelijkheden van onze spellingmethode geven leerlingen uitdagende, eigentijdse oefeningen die als heel uitdagend worden ervaren. Ook de voorbereidingen op de lessen worden door de leerkrachten met Gynzy uitgevoerd. Hierdoor hebben we de beschikking over allerlei leuke leerzame tools (op diverse leer- en ontwikkelgebieden) en kunnen we ook onze digitale voorbereidingen delen met elkaar. Onze methode Engels (Take it easy) en muziek (123Zing) zijn al geheel digitaal. Via onze digiborden / touchscreens kunnen we deze en andere lessen steeds visueler aanbieden aan onze leerlingen. In de hogere groepen worden presentaties, werkstukken, tekst verwerking en ook programmeren aan de leerlingen aangeboden als nieuwe 21ste eeuwse vaardigheden. De in school aanwezige wifipunten zorgen daarbij voor de juiste connectie en snelheid. De inzet van deze digitale middelen vindt schoolbreed plaats. Voor en door alle leerlingen van groep 1 t/m 8 of het nu in de klas is of met extra zorg er buiten in de RT of in speurneuzengroepen of de plusklas.     

Binnen school hebben we ook een techniekkast waar allerlei lessen uit gevolgd kunnen worden. Daarnaast zal ook de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht weer door enkele klassen dit schooljaar bezocht worden. Binnen school zal komend schooljaar een techniekcoördinator worden aangesteld zodat het onderzoekend leren een nog vastere plek in onze school krijgt. 

 

Sport en bewegen

Het belang

Waarom is het belangrijk dat de basisschool aandacht besteedt aan sport en bewegen? De volgende opsomming is niet uitputtend, maar geeft de grote lijnen duidelijk weer:

 • Sport en bewegen is leuk en het geeft een goed gevoel. Wie sport en beweegt voelt zich gezonder, fitter, sterker en leert spelenderwijs tal van vaardigheden.
 • Sport en bewegen verlaagt het risico op het ontstaan van ziekten zoals diabetes, overgewicht en depressie.
 • Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker actief. Het is dan ook van groot belang dat in het primair onderwijs door middel van een goed sport- en beweegaanbod de basis wordt gelegd voor een actieve leefstijl.
 • Goed bewegingsonderwijs is belangrijk voor de algemene en motorische ontwikkeling van jonge kinderen.
 • Sport en bewegen is ook goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen op de basisschool en voor de sfeer op school. Kinderen leren samen te werken, doelen te stellen en met teleurstellingen om te gaan.
 • Door professionals op het gebied van sport en bewegen in te zetten in het onderwijs ontstaat een unieke mogelijkheid om kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar goed te leren bewegen. Daarmee wordt een actieve leefstijl gestimuleerd en wordt bijgedragen aan een positief schoolklimaat. 

Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 van de Prins Florisschool bewegen we dagelijks vooral buiten. Op het afgeschermde speelplein kunnen de leerlingen allerlei attributen uit de buitenberging halen om mee te spelen. Daarnaast staan er ook enkele uitdagende speeltoestellen op het plein. Mocht het te nat zijn buiten, dan kunnen de leerlingen terecht in de speelzaal. Een keer per week hebben de leerkrachten van deze groepen het speellokaal klaar gemaakt als gymzaal. Tijdens de gymles zorgen vier verschillende opstellingen voor een breed aanbod. Door het gebruik van een methode zorgen we ervoor dat alle spiergroepen geoefend worden en ook het bewegen op muziek krijgt een belangrijke plek.

                   

 

Groep 3 en hoger

Vanaf groep 3 gymmen we wekelijks bijna twee uur in de gymzaal. Voor de leerlingen op de locatie Zuidkil vindt dit plaats in de tweede PKC-hal. Ook voor deze groepen volgen we een methode. Leerlingen uit de groepen 8 hebben te maken met een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Wekelijks wordt voor dat de verschillende groepen 8 op een uitdagende wijze allerlei bewegingsvormen oefenen en uiteraard zal komen ook de verschillende balspelen en atletiekonderdelen (zomer) aan bod.

 

                                                                         

Plein

Daarnaast stimuleren we de kinderen dagelijks op het schoolplein in de pauze met elkaar te bewegen. Vele kinderen voetballen of hockeyen met elkaar. Ook zien we dat er veel gebruik gemaakt wordt van het in elke klas aanwezige kleine materiaal zoals o.a. springtouw, diabolo, linten, tennisrackets en stelten.

                                                

Sportdag

Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 doen jaarlijks mee aan de schoolsportdag van Papendrecht. Op de velden van PKC en Passaat wordt op een vrijdag in het voorjaar gezamenlijk gesport waarbij voor een ieder een diploma is te behalen. Er zijn ook goede contacten met de plaatselijke clubs zoals PKC, VV Drechtstreek, VV Papendrecht en de tennisclubs TOP en PTC. Diverse clinics hebben we de afgelopen jaren onder schooltijd laten plaatsvinden. Zo konden leerlingen skaten, tennissen en ook judo was erg gewild.

 

                                                                            

Vacatures

Vervangers en invallers zijn natuurlijk altijd welkom.
Neem contact op via directie@prinsfloris.nl voor de mogelijkheden!

Voor onze actuele vacature zie: vacature tussenvoorziening